Економічні збитки від забруднення гідросфери, їхні види та методи обрахування

Оцінюючи збитки, потрібно розрізняти:

1) видатки на запобігання забрудненню.Вони здійснюються безпосередньо на підприємстві чи в іншому джерелі забруднення з метою зменшення шкідливих викидів. Це може бути будівництво очисних споруд, впровадження екологічно чистих технологій, попередня обробка палива;

2) видатки на відшкодування збитків;

3) видатки на відновлення забрудненого середовища.

Економічні збитки розраховуються у пяти видах:

1) фактичні збитки, тобто втрати або негативні зміни, що виникають від забруднення довкілля і можуть бути оцінені у вартісній формі у звітному періоді;

2) можливі, які спостерігатимуться в перспективі через можливе забруднення довкілля;

3) відвернені, що становлять різницю між фактичними та можливими збитками збитки;

4) ліквідовані, тобто частина збитків, на яку їх було зменшено завдяки здійсненню природозахисних заходів;

5) потенційні – збитки, що можуть бути завдані суспільству в майбутньому через нинішнє забруднення довкілля.

Об’єми скидiв забруднювальних речовин та їх концентрацiя визначаються на пiдставi даних обстеження об’єктiв та аналiзу журналiв облiку водоспоживания, водовiдведення, роботи каналiзацiйних насосних станцiй тощо з урахуванням вимог дозволiв на спецводокористування та затверджених норм гранично допустимых скидiв (ГДС). Визначенi при цьому показники включаються в розрахунковi формули.

Середню концентрацiю забруднювальних речовин у стiчних водах за перiод порушення водоохоронного законодавства визначають з усiєї сукупностi вiдiбраних i пiдданих хiмiчному аналiзу проб стiчної води i обчислюють за формулою:

Сс = ,

де Сс – середня концентрація, що приймається як розрахункова при визначенні збитків, г/м3;

,..., - концентрація забруднювальних речовин у відібраних пробах за період порушення водоохоронного законодавства, г/м3;

- кількість проб.

За відсутності даних про кількість нафти чи інших забруднювальних речовин їх масу визначають за формулою:

Мі = (Мр – Мф) S ∙ 10-6 + (Cр – Cф.к.) V ∙ 10-6 ,

де Мі — маса нафти (нафтопродуктів), яка потрапила у воду, т;

Мр — маса нафти (нафтопродуктів), розлитої на 1м2 поверхні води, т;

Мр — маса нафти на 1м2 поверхні води, що має природне походження;

S — площа розливу нафти, м2;

10-6 — коефіцієнт, який враховує розмірність величин;

Cр — коефіцієнт розчиненої у воді нафти на глибині n, г/м3;

Cф.к. — фонова концентрація розчиненої у воді нафти, г/м3;V — об’єм забрудненої води, м3, що визначається за формулою V = S∙n, де n — глибина поширення нафти у воді, м.

Економічні збитки від забруднення води визначаються формулою:

Зв = ,

де - коефіцієнт, який ураховує розташування джерела викиду та водозабезпеченість регіону;

– питомі збитки від викиду 1 т забруднюючої речовини у воду;

- маса скиду у воду, т/ на рік.

Строк лiквiдацi наслiдкiв забрудненю вод розраховується для кожного

вiдрiзку часу як рiзниця мiж:

• часом в момент початку скиду (якщо його встановлено) i часом на момент

закiнчення лiквiдацiї наслiдкiв забруднення вод, Т;

• часом в момент виявленю скиду (якщо час початку скиду не з’ясовано) i

часом на момент закiнчення лiквiдацii наслiдкiв забруднення вод, Тв.

Якщо одночасно вiдбувасться скид i збiр забруднювальнн речовин, строк

визначаеться як час роботи технiчних засобiв.


3490746602295121.html
3490825416697823.html
    PR.RU™